MFZ-KA50VA/SUZ-KA50 VA. Закрыть.
MFZ-KA50VA/SUZ-KA50 VA